Elbírált

„Közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha üzemeltetésével.”

 1.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

 

 1. Az ajánlatkérő neve és címe:Szajol Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – 5081 Szajol, Rózsák tere 1.
 2. Aközbeszerzés tárgya és mennyisége:A közétkeztetés feladatai biztosítása Szajol Községi Önkormányzat tulajdonában álló természetben az 5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45. alatt található 500 adagos főzőkonyha és étkező bérbeadás útján történő üzemeltetésével, valamint 2 db tálalókonyhába történő kiszállításával.
 3. Aválasztott eljárás fajtája:Kbt. második részében a 83.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: –

 1. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének a napja:Az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben a KÉ: 14121/2014 számon, 2014. 07. 21. jelent meg.
 2. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: –

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: –

 1. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db
 2. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az ajánlattevő neve: ALCSI-FOOD Kft.

Az ajánlattevő címe: 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj). 43.666.770 Ft
2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága 5 Km
3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg) 40.000 Ft/hónap

Az ajánlattevő neve: TS Gastro Kft.

Az ajánlattevő címe: 2730 Albertirsa, Pesti út 65.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj). 44.270.422 Ft
2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága 42 Km
3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg) 78.740 Ft/hónap

 

Az Ajánlattevők az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes ajánlatot tettek.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Az ajánlattevő neve:

ALCSI-FOOD Kft.

Az ajánlattevő neve:

TS Gastro Kft.

Az elbírálás A részszempontok
részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)

súlyszámai

(adott esetben az alszempontok súlyszámai is)

Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
Értékelési pontszám Értékelési pontszám és
súlyszám
szorzata
 1. . Közétkeztetés éves díja  

70

 

100

 

7000

 

98,64

 

6905

 

2.Főzőkonyha Ajánlatkérő szék-helyétől mért tá-volsága  

20

 

100

 

2000

 

10

 

200

3. Bérleti díj  

10

 

 

50,8

 

508

 

 

100

 

1000

A súlyszámmal szorzott

értékelési pontszámok

összegei

ajánlattevőnként:

 

9508

 

 

8105

 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-100

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár: közétkeztetés éves díja.

Az ajánlattevő ajánlati árként az önkormányzati rendeletben meghatározott nyersanyagnorma %-ára tett ajánlata alapján kerül kiszámításra a közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma +

korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén

ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj (a

dokumentációban mellékelt számítási táblázat alapján kerülhet megállapításra).

A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly

módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,

arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

Bírálati részszempont (20) (a főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága): az M5 jelű műszaki alkalmassági feltétel igazolása körében részvételre jelentkező által megjelölt főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől (5081 Szajol Rózsák tere 1.) mért távolsága. A távolság számítása: ajánlattevő a http://www.utvonalterv.hu/ weboldalon található útvonaltervező program segítségével köteles megadni a főzőkonyha és ajánlatkérő székhelye közötti távolságot kilométerben két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő a bírálat során ellenőrzi a megadott távolság helyességét. Az útvonaltervezés során az alábbi beállításokat kell elvégezni: autós közlekedés, legrövidebb útvonal.

Az ajánlattevők pontszámait Ajánlatkérő az alábbi táblázat szerint állapítja meg:

Távolság Pontszám

0-10 km 100 pont

11 – 15 km 50 pont

15 km felett 10 pont

Megajánlott bérleti díj mértéke (nettó Ft) (10)

A legelőnyösebb ajánlat kap 100 pontot, a következő ajánlatokat pedig ehhez arányosítjuk oly

módon, hogy a legjobb ajánlathoz viszonyítva ahány %-kal kedvezőtlenebb a vizsgált ajánlat,

arányosan annyi %-kal kap kevesebb pontot.

 1. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: –
 2.       a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

ALCSI-FOOD Kft. 5000 Szolnok, Tölgy utca 16553/5 hrsz.

1. Közétkeztetés éves díja(nyersanyag norma + korrekciós szorzó, óvodások általános iskolások esetén tízórai, ebéd, uzsonna, felnőttek esetén ebéd részletezésben x a megadott adagok száma x szállítási napok száma = nettó éves díj). 43.666.770 Ft
2. Főzőkonyha Ajánlatkérő székhelyétől mért távolsága 5 Km
3. Bérleti díj (Ft/hónap, nettó összeg) 40.000 Ft/hónap

Ajánlattevő az Ajánlattételi felhívásban, illetve az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak megfelelő érvényes az értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot adta.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: –

 1. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: –
 2. a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: élelmiszer technológus szakértő, HCCP felelős.
 3. b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: élelmiszer technológus mérnök.

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

 1. a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: –
 2. b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: –
 3. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: –
 4. a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: ajánlati felhívás III.2.3/ M4 pont, élelmiszer technológus szakértő.
 5. b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ajánlati felhívás III.2.3/ M4 pont, élelmiszer technológus szakértő.
 6. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:2014.09.12.
 7. b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:2014. 09. 22.
 8. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 09.11
 9. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 09. 11

18.* Az összegezés módosításának indoka: –

19.* Az összegezés módosításának időpontja: –

 1. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: –
 2. * Az összegezés javításának indoka: –
 3. * Az összegezés javításának időpontja: –
 4. * A javított összegezés megküldésének időpontja: –

24.* Egyéb információk: –

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.